ROC, AUC i inne

Mając klasyfikator, często potrzebujemy narzędzia, które pozwoli ocenić jego jakość.

Przyjrzyjmy się lasom losowym dla dwóch zmiennych. To są obszary decyzyjne.

library("Przewodnik")
titanic2 <- na.omit(titanic)

library("randomForest")
rf <- randomForest(Survived~Age+Fare, data=titanic2)

grid <- expand.grid(Age=seq(0,90, length.out=200),
          Fare=seq(0,250, length.out=200))
pred_rf <- predict(rf, grid, type="prob")[,1]
grid$posterior_rf <- pred_rf

ggplot(grid, aes(Age, Fare, color=posterior_rf)) + 
 geom_point(size=1)

plot of chunk obszary

Funkcją varImpPlot możemy pokazać ranking ważności zmiennych.

rf <- randomForest(Survived~., data=titanic2)
importance(rf)
##     MeanDecreaseGini
## Pclass     34.520624
## Sex       87.590997
## Age       59.034988
## Fare      61.851399
## Embarked     7.908397
varImpPlot(rf)

plot of chunk unnamed-chunk-1

Lasy losowe jako wynik zwracają wartości scorów z przedziału 0-1.

Aby ocenić jakość takich scorów często stosuje się krzywą ROC (Receiver operating characteristic), przedstawiającą zmianę dwóch współczynników, jako funkcję przyjętego punktu odcięcia.

 • czułość (sensitivity) - true positive rate TPR=TPP=Pr{y=+,y^=+}Pr{y^=+} TPR = \frac{TP}{P} = \frac{Pr\{y = +, \hat y = +\}}{Pr\{\hat y = +\}}

 • specyficzność (specificity) - true negative rate SPEC=TNN=Pr{y=,y^=}Pr{y^=} SPEC = \frac{TN}{N} = \frac{Pr\{y = -, \hat y = -\}}{Pr\{\hat y = -\}}

 • accuracy - skuteczność ACC=TN+TPn ACC = \frac{TN+TP}{n}

 • Youden J = czułość + specyficzność - 1.

library("caret")
inds <- createDataPartition(titanic2$Survived, p = 0.75)
titanic2_train <- titanic2[inds[[1]],]
titanic2_test <- titanic2[-inds[[1]],]

rf <- randomForest(Survived~Age+Fare, data=titanic2_train)

library("plotROC")
pred_rf <- predict(rf, titanic2_test, type="prob")[,2]

roc.estimate <- calculate_roc(pred_rf, titanic2_test$Survived)
single.rocplot <- ggroc(roc.estimate)
plot_journal_roc(single.rocplot)

plot of chunk rocauc

library("ROCR")
pred <- prediction( pred_rf, titanic2_test$Survived)
perf <- performance(pred,"tpr","fpr")
plot(perf,col="blue")
abline(0,1)

plot of chunk rocauc

Aby ocenić jakość klasyfikatora można wykorzystać całą krzywą ROC lub pole pod nią - AUC.

Jeżeli chcemy wybrać optymalny punkt podziału, wygodnie jest skorzystać z pakietu OptimalCutpoints i funkcji optimal.cutpoints wybierającej optymalny punkt podziału.

library("OptimalCutpoints")
pref_df <- data.frame(pred = pred_rf, truth = titanic2_test$Survived)
oc <- optimal.cutpoints(X = "pred", status = "truth", methods="Youden", data=pref_df, tag.healthy = "0")
summary(oc)
## 
## Call:
## optimal.cutpoints.default(X = "pred", status = "truth", tag.healthy = "0", 
##   methods = "Youden", data = pref_df)
## 
## Area under the ROC curve (AUC): 0.676 (0.597, 0.755) 
## 
## CRITERION: Youden
## Number of optimal cutoffs: 1
## 
##           Estimate
## cutoff       0.2360000
## Se         0.8055556
## Sp         0.4811321
## PPV        0.5132743
## NPV        0.7846154
## DLR.Positive    1.5525253
## DLR.Negative    0.4041394
## FP        55.0000000
## FN        14.0000000
## Optimal criterion 0.2866876
plot(oc, which=1)

plot of chunk oc