Naiwny Bayes

Jak to działa?

Interesuje nas modelowanie rozkładu $y|X$. Z twierdzenia Bayesa mamy

P(yi=1Xi=xi)=P(Xi=xiyi=1)P(yi=1)P(Xi=xi)= P(y_i = 1| X_i = x_i) = \frac{P(X_i = x_i | y_i = 1)P(y_i = 1)}{P(X_i = x_i)} = =P(Xi=xiyi=1)P(yi=1)kP(Xi=xiyi=k)P(yi=k) = \frac{P(X_i = x_i | y_i = 1)P(y_i = 1)}{\sum_k P(X_i = x_i | y_i = k)P(y_i = k)} Klasyfikator Naiwny Bayes zawdzięcza połowę swojej nazwy ww. twierdzeniu, a drugą połowę założeniu warunkowej niezależności składowych wektora $X$ pod warunkiem $y$.

Zakładamy, że P(Xi=xiyi=k)=jP(Xi,j=xi,jyi=k) P(X_i = x_i | y_i = k) = \prod_j P(X_{i,j} = x_{i,j} | y_i = k) gdzie $X_{i,j}$ to $j$ta składowa wektora $X_i$.

Zobaczmy więc, jak wygląda log-szansa log(oddsi)=logP(Xi=xiyi=1)P(yi=1)P(Xi=xiyi=0)P(yi=0)=logjP(Xi,j=xi,jyi=1)P(yi=1)jP(Xi,j=xi,jyi=0)P(yi=0)= \log (odds_i) = \log \frac{P(X_i = x_i | y_i = 1)P(y_i = 1)}{P(X_i = x_i | y_i = 0)P(y_i = 0)} = \log \frac{\prod_j P(X_{i,j} = x_{i,j} | y_i = 1)P(y_i = 1)}{\prod_j P(X_{i,j} = x_{i,j} | y_i = 0)P(y_i = 0)} =

=jlogP(Xi,j=xi,jyi=1)P(Xi,j=xi,jyi=0)+logP(yi=1)P(yi=0) = \sum_j \log \frac{P(X_{i,j} = x_{i,j} | y_i = 1)}{P(X_{i,j} = x_{i,j} | y_i = 0)} + \log \frac{P(y_i = 1)}{P(y_i = 0)} Ten wzór wygląda już zdecydowanie lepiej. Każdy jego człon można estymować, ponieważ z jednej strony mamy jednowymiarowe warunkowe rozkłady a z drugiej brzegowe częstości etykiet $y$.

Dla zmiennych dyskretnych $x{i,j}$, rozkład warunkowy estymuje się bezpośrednio przez empiryczne częstości. Dla zmiennych ciągłych $x{i,j}$, rozkład warunkowy można estymować albo korzystając z jądrowego estymatora gęstości albo zakładając, że $x{i,j} \sim N(\mu{j,1}, \sigma_{j,1})$.

Warto zauważyć przy okazji, że po wyestymowaniu współczynników otrzymujemy funkcje o strukturze

log(oddsi)=jgj(xi,j)+c \log (odds_i) = \sum_j g_j(x_{i,j}) + c Czyli log-szansa jest modelowana z użyciem GAM (generalized additive models), gdzie każda zmienna $j$ ma niezależny, addytywny wpływ na szacowaną log-szansę.

!! to tylko w LaTeX
\log (odds_i) = \sum_j \underbrace{\log \frac{P(X_{i,j} = x_{i,j} | y_i = 1)}{P(X_{i,j} = x_{i,j} | y_i = 0)}}_{g_j(x_{i,j})} + \underbrace{\log \frac{P(y_i = 1)}{P(y_i = 0)}}_{c}

Jak to zrobić w R?

Przykłady klasyfikacji dla metody Naiwny Bayes przedstawimy na danych o przeżyciach z katastrofy statku Titanic.

library("Przewodnik")
head(titanic)
##  Survived Pclass  Sex Age  Fare Embarked
## 1    0   3  male 22 7.2500    S
## 2    1   1 female 38 71.2833    C
## 3    1   3 female 26 7.9250    S
## 4    1   1 female 35 53.1000    S
## 5    0   3  male 35 8.0500    S
## 6    0   3  male NA 8.4583    Q

Funkcja e1071::naiveBayes() dla zmiennych jakościowych wyznacza tabele częstości, a dla zmiennych ilościowych estymuje parametry rozkładu normalnego, czyli średnią i odchylenie standardowe.

Wynikiem tej funkcji są wyestymowane współczynniki.

Można też wykorzystać funkcję predict() aby wyznaczać predykcje dla nowych wartości $X$.

library("e1071")
nb <- naiveBayes(Survived~Sex+Pclass+Age, data = titanic)
nb
## 
## Naive Bayes Classifier for Discrete Predictors
## 
## Call:
## naiveBayes.default(x = X, y = Y, laplace = laplace)
## 
## A-priori probabilities:
## Y
##     0     1 
## 0.6161616 0.3838384 
## 
## Conditional probabilities:
##  Sex
## Y   female   male
##  0 0.1475410 0.8524590
##  1 0.6812865 0.3187135
## 
##  Pclass
## Y      1     2     3
##  0 0.1457195 0.1766849 0.6775956
##  1 0.3976608 0.2543860 0.3479532
## 
##  Age
## Y    [,1]   [,2]
##  0 30.62618 14.17211
##  1 28.34369 14.95095

Klasyfikator Naiwny Bayes jest też dostępny w innych funkcjach i pakietach. Przykładowo, implementacja z pakietu klaR przedstawia graficznie wyestymowane gęstości brzegowe.

library("klaR")
nb <- NaiveBayes(Survived~Age, data=na.omit(titanic))
plot(nb)

plot of chunk klaR