Regresja logistyczna

Jak to działa?

W regresji logistycznej modeluje się log-szansę jako funkcję liniową zmiennych $X_i$.

log(oddsi)=Xiβ \log (odds_i) = X_i \beta Pozostaje tylko problem, jak estymować współczynniki $\beta$.

W przypadku metody regresji logistycznej stosuje się metodę maksymalnej wiarogodności.

Jak pamiętamy $y_i \sim B(p_i, 1)$ a pi=exp(log(oddsi))1+exp(log(oddsi))=exp(Xiβ)1+exp(Xiβ) p_i = \frac{\exp(\log (odds_i))}{1+\exp(\log (odds_i))} = \frac{\exp(X_i \beta)}{1+\exp(X_i \beta)}

Funkcja log-wiarogodności ma postać l(β)=i=1Nlog(piyi(1pi)(1yi)) l(\beta) = \sum_{i=1}^N \log \left( p_i^{y_i} (1-p_i)^{(1-y_i)} \right) Rozpisujemy l(β)=i=1Nyilogpi+(1yi)log(1pi)=i=1Nyixiβ+log(1exp(xiβ)) l(\beta) = \sum_{i=1}^N y_i \log p_i + (1-y_i) \log (1-p_i) = \sum_{i=1}^N y_i x_i \beta + \log (1 - \exp(x_i \beta)) Policzmy pochodną z funkcji wiarogodności δδβil(β)=i=1Nxi(yiexp(xiβ)1+exp(xiβ))=i=1Nxi(yipi~) \frac{\delta}{\delta \beta_i}l(\beta) = \sum_{i=1}^N x_i \left(y_i - \frac{\exp (x_i \beta)}{1+\exp(x_i \beta)}\right) = \sum_{i=1}^N x_i(y_i - \tilde{p_i}) Nie znajdziemy zwartej analitycznej postaci na estymator największej wiarogodności w tym modelu. Zazwyczaj stosuje się rozwiązanie numeryczne oparte o metodę ważonych najmniejszych kwadratów (Fisher Scoring) lub o metodę estymacji Newton-Raphson.

To metody iteracyjne, w których kolejne oceny $\beta^{(j)}$ wyznacza się jako

β(j+1)=β(j)H(j)1u(j) \beta^{(j+1)} = \beta^{(j)} - {H^{(j)}}^{-1} u^{(j)} gdzie $u^{(j)}$ to gradient funkcji log wiarogodności, a $H^{(j)}$ to albo macierz drugich pochodnych (macierz Hessego, hesjan) funkcji log-wiarogodności (metoda Newton-Raphson) albo oczekiwana wartość tej macierzy (metoda Fisher Scoring).

Jak to zrobić w R?

Przykłady regresji logistycznej przedstawimy na danych o przeżyciach z katastrofy statku Titanic.

library("Przewodnik")
head(titanic)
##  Survived Pclass  Sex Age  Fare Embarked
## 1    0   3  male 22 7.2500    S
## 2    1   1 female 38 71.2833    C
## 3    1   3 female 26 7.9250    S
## 4    1   1 female 35 53.1000    S
## 5    0   3  male 35 8.0500    S
## 6    0   3  male NA 8.4583    Q

Funkcja glm() wyznacza współczynniki w modelu uogólnionych modeli liniowych (ang. Generalized Linear Models). Gdy wskażemy rodzinę rozkładów dwumianowych, otrzymamy model regresji logistycznej.

rl <- glm(Survived~Sex+Pclass+Age+Fare, data=titanic, family = "binomial")
summary(rl)
## 
## Call:
## glm(formula = Survived ~ Sex + Pclass + Age + Fare, family = "binomial", 
##   data = titanic)
## 
## Deviance Residuals: 
##   Min    1Q  Median    3Q   Max 
## -2.7393 -0.6788 -0.3956  0.6486  2.4639 
## 
## Coefficients:
##        Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)  
## (Intercept) 3.7225052 0.4645113  8.014 1.11e-15 ***
## Sexmale   -2.5185052 0.2082017 -12.096 < 2e-16 ***
## Pclass2   -1.2765903 0.3126370 -4.083 4.44e-05 ***
## Pclass3   -2.5415762 0.3277677 -7.754 8.89e-15 ***
## Age     -0.0367302 0.0077325 -4.750 2.03e-06 ***
## Fare     0.0005226 0.0022579  0.231  0.817  
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
## 
##   Null deviance: 964.52 on 713 degrees of freedom
## Residual deviance: 647.23 on 708 degrees of freedom
##  (177 observations deleted due to missingness)
## AIC: 659.23
## 
## Number of Fisher Scoring iterations: 5