Skrobanie danych ze strony www

Przyjrzyjmy się jak wygląda przykładowa ,,poważna'' praca z R na takim przykładzie.

 1. Wykorzystamy funkcje z pakietu rvest aby odczytać bezpośrednio z wikipedii dane o pozycji Polski w rankingu FIFA.
 2. Wykorzystamy funkcje z pakietów tidyr i dplyr aby przekształcić wczytane dane do odpowiedniej postaci.
 3. Wykorzystamy funkcje z pakietu ggplot2 aby przedstawić graficznie wczytane dane.

Cały kod R, który wykonuje te trzy etapy, jest dosyć krótki i łatwo go prześledzić krok po kroku. Niektóre elementy mogą wydawać się znajome inne mogą być zaskakujące. W kolejnych rozdziałach wyjaśnimy każdy z zaprezentowanych tutaj elementów. Aby go uruchomić należy wcześniej zainstalować niezbędne pakiety. O tym jak instalować nowe pakiety napiszmy w kolejnym rozdziale.

Wczytanie danych

Poniższy fragment kodu wczytuje do R tabelę z danymi ze strony Reprezentacja Polski w piłce nożnej z wikipedii. Wykorzystujemy tutaj funkcje z pakietu rvest, który jest bardzo przydatny w pobieraniu danych ze stron internetowych. Na tej stronie jest wiele tabel, ale w instrukcji wyłuskującej tabele wskazujemy, że chodzi nam o tabelę 39. Po wczytaniu danych wyświetlamy pierwszych 6 wierszy.

library("rvest")
wikiPL <- "https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Polski_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej"
webpage <- read_html(wikiPL)
tab <- html_table(html_nodes(webpage,xpath = '//*[@id="mw-content-text"]/table[39]'))
tab <- tab[[1]]
head(tab)
##  Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Śr.
## 1 1993 – –  – – – –  –  20 22 23 26 28 24
## 2 1994 28 24 24 28 27 32 32  32 33 36 33 29 30
## 3 1995 29 32 32 34 36 29 32  28 33 27 33 33 32
## 4 1996 35 37 37 40 42 42 50  55 56 55 52 53 48
## 5 1997 53 56 56 52 57 57 51  53 50 45 47 48 52
## 6 1998 48 60 61 55 54 54 48  40 34 34 29 31 45

Transformacja danych

Po wczytaniu danych, zazwyczaj kolejnym krokiem jest wyczyszczenie, przetransformowanie danych. Do tego celu mogą przydać się funkcje z pakietów tidyr i dplyr, omówimy je szczegółowo już niedługo, poniżej krótka ilustracja. Zamieniamy dane z formatu w którym miesiące są w różnych kolumnach, na format wąski, w którym miesiące są w jednej kolumnie. Zamieniamy rzymskie nazwy miesięcy na arabskie. Teraz dane są gotowe do prezentacji graficznej.

library("tidyr")
library("dplyr")
colnames(tab)[2:13] <- 1:12
data_long <- gather(tab[,1:13], Miesiac, Pozycja, -Rok)
data_long <- mutate(data_long, 
          Pozycja = as.numeric(Pozycja),
          Miesiac = as.numeric(Miesiac))
head(data_long)
##  Rok Miesiac Pozycja
## 1 1993    1   NA
## 2 1994    1   28
## 3 1995    1   29
## 4 1996    1   35
## 5 1997    1   53
## 6 1998    1   48

Prezentacja graficzna danych

Wczytaliśmy dane, czas się im przyjrzeć. Do graficznej prezentacji danych wykorzystać można pakiet ggplot2. Poniżej przedstawiamy instrukcje, które wyprodukują wykres z poniższego rysunku, tak zwany wykres pudełkowy. Przedstawia on minimalną, maksymalną, połówkową i ćwiartkowy pozycję Polski w rankingu w każdym roku. Widzimy w których latach były największe zmiany oraz kiedy byliśmy na najlepszych pozycjach.

library("ggplot2")
ggplot(data_long, aes(factor(Rok), Pozycja)) +
 geom_boxplot() + ggtitle("Pozycja Polski w rankingu FIFA")

Pozycja Polski w rankingu FIFA.